UNDP: Kosova nuk është e përjashtuar nga ndryshimet klimatike globale

GJENEVË, 23 prill 2015  – Pesë vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova është duke ndërmarrë hapa për të adresuar sfidat emergjente të botës. Sfidat e pas-luftës në Kosovë ende kërkojnë mbështetjen dhe përkrahjen e organizatave ndërkombëtare që kanë ekspertizë për të vepruar si një platformë bashkëpunimi për një vend i cili po kërkon të konsolidojë … More UNDP: Kosova nuk është e përjashtuar nga ndryshimet klimatike globale

UNDP: Kosovo is not excluded from the effects of climate change

GENEVA, April 23, 2015 – Five years following Kosovo’s independence declaration, the newborn state is slowly but surely adapting to new emerging global challenges. Kosovo’s post-war challenges still require the involvement and support of international organisations possessing the relevant expertise to act as a knowledge provider to a country still attempting to strengthen its statehood. … More UNDP: Kosovo is not excluded from the effects of climate change